Dr. Prasenjit Surai

Susastha, 29,Pilkhana Road, Berhampore, Muirshidabad
2/1 Pilkhana Road Berhampore West Bengal 742101 IN
87686952528768695252

M.B.B.S (Kol)

M.D. (kol)( Phy)

Attached In Berhampore Mental Hospital.